Výsledky voleb do Školské rady ZŠ a MŠ Hostašovice, p.o.

pro období září 2017 – září 2020

Ve dnech 11. 9. až 13.9. 2017 proběhly v ZŠ a MŠ volby zákonných zástupců žáků a volby pedagogických pracovníků

do Školské rady ZŠ a MŠ Hostašovice, p.o.

Volbou byli zvoleni a tím i potvrzeni stávající členové školské rady.

Zasedání školské rady pro období září 2017 – září 2020 budou probíhat pravidelně dvakrát ve školním roce

v ZŠ a MŠ Hostašovice ,p.o.

Školská rada

V souladu se zákonem 561/04 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání (školským zákonem) § 167 a §168 byla zřízena i při naší základní škole školská rada.

Školská rada má tři členy – jednoho člena jmenuje zastupitelstvo OÚ Hostašovice, jednoho volí ze svých řad pedagogičtí pracovníci školy a jednoho volí ze svých řad zákonní zástupci nezletilých žáků navštěvujících školu.
Školská rada funguje na naší škole již od 1. 9. 2005


Kompetence školské rady

(podle §168 školského zákona)
1. vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu, k jeho realizaci a k jeho případným změnám
2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
3. schvaluje školní řád
4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
6. projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům vykonávajícím státní správu ve školství i dalším orgánům státní správy.
9. a další