Výsledky voleb do Školské rady ZŠ a MŠ Hostašovice, p.o.

pro období září 2017 – září 2020

Ve dnech 11. 9. až 13.9. 2017 proběhly v ZŠ a MŠ volby zákonných zástupců žáků a volby pedagogických pracovníků do Školské rady ZŠ a MŠ Hostašovice, p.o.

Do Školské rady byly zvoleny:

Za pedagogické pracovníky:              Mgr. Pavlína Pokorná

Za  zákonné zástupce žáků:              Radka Indráková

Zřizovatel jmenoval:                        Pavla Hasalíková

 

První zasedání nové školské rady pro období září 2017 – září 2020 proběhne během měsíce října v ZŠ a MŠ Hostašovice ,p.o.

 Výsledky voleb do Školské rady ZŠ a MŠ Hostašovice, p.o.

pro období září 2014 – září 2017

Ve dnech 16. 9. a 17.9. 2014 proběhly v ZŠ a MŠ volby zákonných zástupců žáků a volby pedagogických pracovníků do Školské rady ZŠ a MŠ Hostašovice, p.o.

Do Školské rady byly zvoleny:

Za pedagogické pracovníky:              Mgr. Pavlína Pokorná

Za  zákonné zástupce žáků:              Radka Indráková

Zřizovatel jmenoval:                        Pavla Hasalíková

 

První zasedání nové školské rady pro období září 2014 – září 2017 proběhne v úterý dne 23.září 2014 v 16.45  v ZŠ a MŠ Hostašovice ,p.o.

Školská rada


Volby do Školské rady ZŠ a MŠ Hostašovice, p.o. na období 2014 - 2017.

V tomto školním roce skončilo tříleté  volební období školské rady v naší škole.

Podle § 167 zákona č.561/2004 Sb. proběhnou v naší škole ve dnech : úterý 16. září 2014 od 6.00 do 17.00

                                                                                                                       středa 17. září 2014 od 6.00 do 16.00

volby zákonných zástupců  a zástupců z řad pedagogických pracovníků do Školské rady ZŠ a MŠ Hostašovice, p.o.

Zákonní zástupci žáků naší školy mohou navrhnout  svého kandidáta z řad rodičů žáků naší školy , který je bude pro příští tříleté období zastupovat ve školské radě.

 

 

 

 

V souladu se zákonem 561/04 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školským zákonem) § 167 a §168 byla zřízena i při naší základní škole školská rada.
Školská rada má tři členy – jednoho člena jmenuje zastupitelstvo OÚ Hostašovice, jednoho volí ze svých řad pedagogičtí pracovníci školy a jednoho volí ze svých řad zákonní zástupci nezletilých žáků navštěvujících školu.
Školská rada funguje na naší škole již od 1. 9. 2005. V roce 2011 skončilo funkční období školské rady a proto v červnu 2011 proběhly nové volby a byli zvoleni noví zástupci pedagogů a zákonných zástupců našich žáků a jmenován zástupce za zřizovatele.


Složení školské rady

za zřizovatele: p. Pavla Hasalíková
za rodiče: p. Lenka Dragonová
za pedagogické pracovníky: Mgr. Pavlína Pokorná


Kompetence školské rady

(podle §168 školského zákona)
1. vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu, k jeho realizaci a k jeho případným změnám
2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
3. schvaluje školní řád
4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
6. projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům vykonávajícím státní správu ve školství i dalším orgánům státní správy.
9. a další


Zasedání školské rady

Třetí zasedání, 4. června 2013
Na tomto zasedání proběhlo:
1. Schválení doplňků – příloh v ŠVP podle RVP od 1. 9. 2013
2. Seznámení se standardy – ŠR schválilo začlenění standardů pro JČ, M, AJ
3. Seznámení se změnami organizace od 1. 9. 2013 – ŠR schvaluje změnu organizace:
- dvojtřídní škola na trojtřídní školu
- začátek vyučování v 8.00
4. Seznámení se změnami učebního plánu – ŠR schvaluje jednu hodinu JA týdně ve druhém ročníku
5. Schválení školního řádu pro školní rok 2013/2014
6. Schválení ŠVP ŠD od 1. 9. 2013
7. Schválení pravidel pro hodnocení a vzdělávání žáků
8. Vyjádření ke koncepčním záměrům školy – bez připomínek
9. Informace o hospodaření školy – viz Výroční zpráva o hospodaření škol, která je předložena zřizovateli
10. Návrhy, diskuse – návrh na poděkování rodičům a sponzorům, kteří se podíleli na organizaci Dne dětí

Další zasedání Školské rady proběhne 20. října 2013.

Druhé zasedání, 26. června 2012
Program 2. zasedání školské rady mimo jiné:
1. Schválení změn ve školním vzdělávacím programu
2. Schválení nového školního řádu od 1.9.2012
3. Schválení pravidel pro hodnocení žáků
4. Vyjádření se k cílům a záměrům školy
5. Seznámení se ze stavem rozpočtu
6. Seznámení se s výsledky dotazníkového šetření – Mapa školy

2011/2012

První zasedání, 27. září 2011
ŠR stanovila mimo jiné svůj jednací řád, předsedkyní byla zvolena Mgr. Pavlína Pokorná.

 

 

V úterý 16. září 2014 od 6.00 do 17.00 a ve středu 17. září 2014 od 6.00 do 16.00 hodin 

proběhnou v naší škole volby zákonných zástupců žáků základní  školy  do Školské rady ZŠ a MŠ  Hostašovice , p.o.

Bližší informace jsou také  zveřejněny na nástěnce ZŠ Hostašovice.